पोखरा ट्रेड मल चिप्लेढु∙ा द्वरा संचालित निशुल्क भाग्यशाली उपहार कार्यक्रम –२०७२ को मिति २०७२ माघ ०२, गते पो.उ.मा.न.पा.–९, पोखरा ट्रेड मल को प्रा∙णमा सार्वजनिक रुपमा नतिजा प्रकासन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । विधि पुर्वक उपहार छनौट गर्दा देहाय बमोजिमका नम्बर भएका उपहार कुपनका अर्धकट्टीहरुलाई देहाय बमोजिमका उपहार परेको प्रमाणित गरिन्छ ।
क्र.स. पुरस्कार सामाग्री विजेता कुपन नम्वर
१ प्रथम पुरस्कार होण्डा डियो स्कुटर १ थान ८५५०७
२ द्वितीय पुरस्कार डेल ल्याप्टप १ थान ३७९१८
३ द्वितीय पुरस्कार डेल ल्याप्टप १ थान १०९५२
४ तृतीय पुरस्कार एल.जि. एल.ई.डी टि.भी.३२ ईन्च १ थान २६६८४
५ तृतीय पुरस्कार एल.जि. एल.ई.डी टि.भी.३२ ईन्च १ थान ४३७५१
६ तृतीय पुरस्कार एल.जि. एल.ई.डी टि.भी.३२ ईन्च १ थान ५२३५६
७ चौथो पुरस्कार साईकल ः १ थान ७२९६४
८ चौथो पुरस्कार साईकल ः १ थान ८४७१३
९ चौथो पुरस्कार साईकल ः १ थान ३४५१४
१० चौथो पुरस्कार साईकल ः १ थान ४८२
११ पाँचौ पुरस्कार Intex Smart Phone ः १ थान १२६६३
१२ पाँचौ पुरस्कार Intex Smart Phone ः १ थान ५३७३१
१३ पाँचौ पुरस्कार Intex Smart Phone ः १ थान ४३६१४
१४ पाँचौ पुरस्कार Intex Smart Phone ः १ थान २५०५
१५ पाँचौ पुरस्कार Intex Smart Phone ः १ थान ३६६११
१६ छैटौं पुरस्कार म्युजिक सिस्टम (उफर) ः १ थान ५२२९५
१७ छैटौं पुरस्कार म्युजिक सिस्टम (उफर) ः १ थान २०१२
१८ छैटौं पुरस्कार म्युजिक सिस्टम (उफर) ः १ थान ५३१८२
१९ छैटौं पुरस्कार म्युजिक सिस्टम (उफर) ः १ थान ९०३२१
२० छैटौं पुरस्कार म्युजिक सिस्टम (उफर) ः १ थान ८५५८८
२१ छैटौं पुरस्कार म्युजिक सिस्टम (उफर) ः १ थान ४२६४२
२२ अनलक्की पुरस्कार ग्यास गिजर १ थान ८५५०६
२३ अनलक्की पुरस्कार ग्यास गिजर १ थान ८५५०८